1. Is AI already taking over? photo

1. Is AI already taking over?

AppleGoogleSpotify PlinkPlink icon