Småbrukarpodden podcast show image

Småbrukarpodden

Tess och Mattias

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

Ny strategi för saluförning av av växtförökningsmaterial

Vi pratar om: Mattias har skottat snöHönshuset är färdigfixad, Mattias skall "bara"... Hönsen går i sommar hägn till det nya är klartMattias hyr bagarstugan i RamseleAnvänder en kollega för att hämta baksaker i StrömsundGetterna skulle ha flyttat, det blev inte idagNy strategi för saluförning av av växtförökningsmaterial https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52023PC0414 Förslaget ärlångt, men två viktiga delar hittar du i artikel 29 och artikel 30 Artikel 29 Växtförökningsmaterial som saluförs till och mellan genbanker, organisationer och nätverk 1.Genom undantag från artiklarna 5 – 25 får växtförökningsmaterial saluföras till eller mellan genbanker, organisationer och nätverk vars stadgeenliga ändamål eller ändamål som officiellt anmälts till behörig myndighet är att bevara växtgenetiska resurser, och vars verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Det får även saluföras av dessa genbanker, organisationer och nätverk till personer som i egenskap av slutkonsumenter bevarar växtförökningsmaterialet utan vinstsyfte. I de fall som avses i första och andra styckena ska växtförökningsmaterial uppfylla följande krav: a)Det ska förtecknas i ett register som förs av dessa genbanker, organisationer och nätverk med en lämplig beskrivning av växtförökningsmaterialet. b)Det ska bevaras av dessa genbanker, organisationer och nätverk, och prover av växtförökningsmaterialet ska på begäran göras tillgängliga för de behöriga myndigheterna. c)Det ska vara praktiskt taget fritt från kvalitetsskadegörare och eventuella defekter som kan försämra dess kvalitet som förökningsmaterial, och det ska ha tillfredsställande livskraft och dimensioner för att kunna användas som växtförökningsmaterial samt, när det gäller utsäde, ha tillfredsställande grobarhet. 2.Genbankerna, organisationerna och nätverken ska underrätta den behöriga myndigheten om användningen av det undantag som avses i punkt 1 och vilka arter som berörs. Artikel 30 Utsäde som utbyts in natura mellan jordbrukare 1.Genom undantag från artiklarna 5–25 får jordbrukare utbyta utsäde in natura, om sådant utsäde uppfyller samtliga följande villkor: 1.Det produceras i respektive jordbrukares egna lokaler. 2.Det kommer från respektive jordbrukares egen skörd. 3.Det omfattas inte av ett tjänstekontrakt som genomförs av respektive jordbrukare med en yrkesmässig aktör som bedriver utsädesproduktion. 4.Det används för dynamisk förvaltning av jordbrukarens eget utsäde i syfte att bidra till biologisk mångfald inom jordbruket. 2.Sådant utsäde ska uppfylla samtliga följande krav: a)Det får inte tillhöra en sort för vilken växtförädlarrätt har beviljats i enlighet med förordning (EU) nr 2100/94. b)Det ska begränsas till små mängder, fastställda av de behöriga myndigheterna för särskilda arter per år och per jordbrukare, utan användning av kommersiella mellanhänder och utan offentlig saluföring. c)Det ska vara praktiskt taget fri Småbrukarpoddens snackgrupp på facebook är lanserad. Du hittarden på https://bit.ly/m/lilltorpBjud in de som du tycker borde lyssna och prata! Småbrukarpoddens snackgrupp är lanserad (på facebook). Du hittar den direkt på https://www.facebook.com/groups/724343842855485 eller via Länk i bion. Bli LilltorpKompis! Gillar du det vi gör? Stöd oss då gärna. För bara 19 kr i månaden kan du bli LilltorpKompis och stötta oss. Annars så uppskattar vi om du delar det här avsnittet i sociala medier. Eller om du tar en kompis telefon och subscribar oss i dennes podspelare :)

Småbrukarpodden RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com