Buro de Vries (Podcast) podcast show image

Buro de Vries (Podcast)

Omrop Fryslân

Podcast

Episodes

Listen, download, subscribe

De libbenstaak fan Henk Kroes: "It goede út de minsk helje"

Henk Kroes, bekend wurden as Alvestêdetocht-foarsitter en It Fryske Gea-direkteur, fertelt oer syn libben. 'Buro de Vries' siket dizze simmer libbensferhalen op fan bekende(re) Friezen en Friezinnen op leeftiid. Se sjogge werom op har jeugd en wat dat foar ynfloed hie op har libben.

Buro de Vries (Podcast) RSS Feed


Share: TwitterFacebook

Powered by Plink Plink icon plinkhq.com